Studium MBA - stručný obsah základních předmětů

ZÁKLADY MANAGEMENTU

Současný vývoj managementu, různé pojetí managementu, management ve vývoji, manažerská práce. Základní manažerské funkce. Plánování, organizace, řízení lidských zdrojů, kontrola. Osobnost manažera. Manažerské rozhodování. Vývojové trendy managementu.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Základní oblasti manažerských dovedností. Tři hlavní oblasti sociálních manažerských dovedností, sebepoznání a seberozvoj. Práce s lidmi. Komunikace. Poznávací a výzkumné techniky. Předmět je kombinací výuky a  „venkovního tréninku“.

MIKROEKONOMIKA

Teorie firmy. Ekonomická optimalizace. Metody vyjadřování ekonomických vztahů. Marginální analýza v rozhodování. Analýza a odhady nákladů. Vztah nákladů k objemu výroby a zisku. Analýza bodu zvratu. Rozpočtování. Hodnocení investic. Analýza čisté současné hodnoty.

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

Koncept a funkce řízení lidských zdrojů. Strategické řízení lidských zdrojů. Formování podnikové pracovní síly. Analýza pracovních míst, personální plánování. Získávání a výběr pracovníků, rozmisťování pracovníků a řízení pracovní mobility. Hodnocení pracovníků. Vzdělávání. Odměňování pracovníků. Motivace. Právní souvislosti řízení lidských zdrojů.

ORGANIZAČNÍ ARCHITEKTURA

Pojem a definice organizační architektury. Tvorba organizačních struktur. Organizační architektura. Základní prvky organizační architektury. Různé typy organizace/funkční, divizionální, hybridní, maticové/. Organizační projektování, nové dimenze organizační teorie. Strategické aliance, holdingy. Vrcholové řízení akciových společností. Způsoby implementace štíhlého managementu.

MARKETING

Marketingový koncept firmy. Analýza marketingového prostředí. Marketingový informační systém. Marketingový výzkum. Analýza kupního chování na spotřebních a průmyslových trzích. Segmentace trhu. Situování výrobků na trhu. Volba cíleného trhu. Marketingový mix – výrobek. Marketingový mix – oceňování. Marketingový mix – komunikace. Marketingový mix – distribuce. Základy marketingové strategie firmy.

FINANCE I

Úloha finančního managementu. Měnící se úloha finančního řízení v české ekonomice. Finanční výkazy. Finanční výkazy a oceňovací problém. Zisk a  cash flow. Vliv odpisových metod na daně, zisk a cash flow. Analýza finančních výkazů. Poměrová analýza. Základy hodnocení investic. Kapitálová struktura firmy. Daňová politika firmy. Řízení provozního kapitálu.

ÚČETNICTVÍ I

Smysl a vysvětlení základních účetních výkazů, rozvahy, výkazů zisků a  ztrát, výkazů peněžního toku. Metodické prvky účetnictví. Problematika oceňování. Finanční analýza účetních výkazů. Základní techniky rozboru. Principy současného účetního systému a vztah k mezinárodním účetním standardům.

MANAGEMENT VÝROBY A OPERACÍ

Obsah managementu výroby a operací. Moderní techniky a koncepce (JIT, MRP, CIM atd.). Řízení kapacit. Řízení zásob. Řízení jakosti. Logistické operace. Strategie operací. Management projektů. Řízení přípravy výroby. Rozhodování o volbě pracovního procesu.

STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST

Kurz předpokládá, že posluchači jsou seznámeni se základy statistiky. Pro doplnění je před tímto kurzem nabízen volitelný blok. Přehled statistických metod a postupů. Regresní analýza. Analýza ekonomických časových řad. Typické úkoly charakteristické pro manažerské situace.

KVANTITATIVNÍ METODY

Úvod do kvantitativních metod a optimalizačních technik. Lineární programování. Dopravní a přiřazovací úlohy. Spojité a kombinované modely. Lineární celočíselné programování. Úvod do nelineárního programování. Programové vybavení pro řešení nelineárních modelů

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Informační technologie, informační systémy a informace. Současné trendy ve vývoji informačních technologií. Informační systémy a manažerské souvislosti. Nástroje a metody vývoje informačních systémů. Využití nástrojů CASE. Audit informačních systémů. Strategické informační systémy. Informační strategie. Informační sektor.

ÚČETNICTVÍ II

Pojetí nákladového a manažerského účetnictví. Řízení po výrobkové (výkonové) linii a účetní informace nutné pro řízení. Pojem kalkulace. Kalkulace úplných a variabilních nákladů. Řízení po linii vnitropodnikových útvarů a účetní informace nutné pro toto řízení. Rozhodovací úlohy manažerského účetnictví.

FINANCE II

Firemní růst. Finanční plánování externích finančních potřeb. Oceňování cenných papírů. Teorie Portfolia. CAPM jako kritérium racionality finančního rozhodování. Management hotovosti a obchodovatelných cenných papírů. Hodnocení firem a divizí. Techniky a metody stanovení tržního ocenění.

ORGANIZAČNÍ CHOVÁNÍ

Organizační teorie. Jednotlivci, skupiny a motivace v organizacích. (Motivace, pracovní postoje, design práce, organizační kultura, stres.) Pohyb organizace vpřed. Organizační změna a rozvoj. Leadership, kooperace. Konflikt.

PODNIKOVÁ STRATEGIE

Podniková strategie je rozdělena do dvou modulů probíhajících ve druhém a  třetím semestru. Pojetí a obsah podnikové strategie. Strategické scénáře. Typy a druhy strategického řízení. Analýza prostředí. Analýza konkurence a její úroveň. Tvorba strategie a metody formulace podnikatelské strategie. Systém racionálního strategického plánování v  podniku. Hodnocení podnikatelského záměru.

MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT

Formy managementu. Organizační design transnacionálních firem. Formy vstupu na zahraniční trh. Etnocentrický, polycentrický a geocentrický typ transnacionální korporace. Manažerský informační systém transnacionální firmy. Volba strategií mezinárodních firem. Specifika v  postkomunistických zemích. Kontrola rizikových faktorů. Mezinárodní řízení lidských zdrojů. Srovnání hodnotových orientací. Vedení vícenárodních skupin.

MEZINÁRODNÍ FINANCE

Modul je rozdělen do dvou částí. Část první: Vztah mezi rozvahou a  platbami, zahraniční měnové kurzy. Úrok a úvěr. Úroková míra a míra inflace. Směnitelné kurzy. Druhá část: Mezinárodní trhy a rizikový management.

STRATEGICKÁ ANALÝZA A PLÁNOVÁNÍ

Význam strategie v podniku. Strategická analýza vnějšího prostředí. Analýza vnějších charakteristik. Vnitřní analýza podniku s ohledem na  jeho finanční, výrobní a marketingovou sílu. Analýza příležitostí a  rizik. Určení silných a slabých stránek. Strategie a business plán. Business plán jako nástroj realizace cílů a strategie podniku.

MANAGEMENT ZMĚNY

Podnikatelská hra pro stimulaci začátků podnikání a zmapování konkurence. Operace na mezinárodním trhu s vymezeným produktem. Metody a  techniky managementu změny. Aplikace na změny v simulovaných firmách. Permanentní management změny.

PODNIKATELSKÁ POLITIKA

Teto modul vychází z modulu podnikové strategie. Hlouběji se zabývá některými nejvýznamnějšími aspekty podnikové strategie v různých prostředích, rozvíjí je až do podoby strategické politiky firmy. Dále se zabývá vztahem mezi firemní politikou, strategií a její misí. Zvláštní důraz je kladen na formulaci strategie firmy a její implementace v  podmínkách turbulentního prostředí.

 

Where you find us