Obsah a cíle studia DBA

V naší republice již pomalu zdomácnělo studium pro manažery vedoucí k titulu MBA. Rovněž tak je vyjasněno jeho postavení a cíle v celém systému vzdělávání, kdy jeho úloha je dát manažerům, kteří již mají od  absolvování vysoké školy určitý odstup, či graduovali na školách jiného než ekonomicko-manažerského zaměření, aktuální znalosti v daném oboru. Jistým vodítkem a zárukou kvality a srovnatelnosti s úrovní MBA v zahraničí jsou především ty školy, které jsou členy České asociace MBA škol (CAMBAS).

Ve světě, především však ve Velké Británii a USA, jde vývoj dále. Informační exploze a především snaha po optimálním využívaní znalostí a  nově vznikajících metod posouvá manažerskou práci na mnoha funkcích do  oblasti vědecké. Využití vědeckých poznatků a hlavně aplikace nových exaktních metod v manažerském rozhodování si vynutila nový vyšší typ studia, vedoucí k titulu Doctor of Business Administration, ve zkratce DBA. Jeho úlohu a postavení v soustavě celoživotního vzdělávání, do  kterého u nás stejně jako MBA patří, je možné nejlépe osvětlit na  srovnání s akademickým studiem, vedoucím k výchově vědeckých a  vědecko-pedagogických pracovníků a titulu PhD.

Nadprůměrní absolventi vysokých škol obvykle pokračují ve studiu doktorandském (PhD), ve kterém si mají osvojit metody vědecké práce a  tvůrčího myšlení, s cílem dále rozvíjet danou vědeckou disciplínu především po teoretické a metodické stránce. Tyto metody jsou pak ověřovány v praxi. Ideální situace nastává, když teoretické metody najdou v praxi uživatele s hlubokými teoretickými znalostmi, ale též s  potřebnými praktickými zkušenostmi, který je schopen nové metody nejen aplikovat a odzkoušet, ale případně i tvůrčím způsobem upravit a  dotvořit. Takové partnery teoretiků by mělo připravovat především studium DBA. A takové typy moderních manažerů budou podniky stále více potřebovat pro rychlou aplikaci nejnáročnějších poznatků v etapě znalostního managementu. Hlavní rozdíl mezi doktorem PhD a doktorem DBA je, že DBA je doktorát s praktickou profesní orientací na soustavnou kritickou aplikaci a ověřování nových teorií s cílem zdokonalit je a  připravit pro využití v běžné praxi, kdežto doktor PhD tyto nové metody a  přístupy navrhuje.

Je samozřejmé, že studium DBA mohou nabízet pouze ty instituce, jejichž lektorský potenciál se může opřít o vědecké kapacity s vlastní vědeckou činností a publikací vědeckých výsledků. Nejlepší podmínky mají instituce, které jsou personálně úzce propojeny s univerzitami, které mají akreditované studium PhD. Tyto univerzity mohou pak titul DBA garantovat s plnou zodpovědností a znalostí věci.

V České republice plnohodnotný titul DBA určený špičkovým manažerům se schopností k teoreticko-experimentální práci nabízí jako první Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při VŠE počínaje rokem 2001. Studium je plánováno na tři roky jako distanční. Program studia je v prvním roce zaměřen na tyto předměty: metodologie vědy,ekonometrie, statistické metody, teorie podniku.V dalších dvou letech se student zaměří na  zpracování doktorské disertace. Výsledky musí mít úroveň umožňující publikaci v odborném tisku s oponenturou příspěvků, či budou přijaty na  vědecké konferenci rovněž s oponenturou příspěvků.

V přijímacím řízení bude důraz zaměřen na zjištění předpokladů k experimentální vědecké práci, zhodnocení případné publikační činnosti a ověření znalostí nejméně dvou světových jazyků, z toho jednoho na úrovni aktivní znalosti.