V roce 2003 byl zahájen první běh distanční formy studia MBA. Na základě dosavadních pozitivních zkušeností a příznivého ohlasu této formy studia u stávajících studentů (viz Rozhovor se studentkou PIBS v MŘ č. 9/2004) bude PIBS v tomto typu studia nejen pokračovat, ale do budoucna jej i rozšiřovat. I v této formě studia se podařilo zachovat jednu z nesporných výhod studia MBA komunikaci a výměnu zkušeností mezi studenty. Studenti distanční formy studia vytvářejí virtuální týmy, ve kterých za pomoci komunikační techniky diskutují zadané problémy modelující skutečné problémy manažerské praxe.

PIBS se i v tomto typu studia snaží o zvýraznění prvku internacionalizace a globalizace. Využívá v maximální míře zkušeností prestižních manažerských škol ve světě s touto formou studia, koncipuje vybrané předměty studia ve spolupráci se zahraničními profesory a  aktualizuje studium o nejnovější metody manažerské práce. Na hodnocení esejí, případových studií, seminárních prací i projektů vypracovávaných studenty se podílejí i tito zahraniční profesoři a jejich podíl na výuce bude trvale růst.

Studenti distanční formy studia mají stejně jako studenti ostatních forem studia (rezidenční, in-company) možnost účastnit se vybraných přednášek zahraničních lektorů a zahraničních stáží, které ve spolupráci s partnerskými univerzitami PIBS organizuje.