Studium MBA na PIBS je chápáno jako postgraduální (v rámci celoživotního vzdělávání) a tomu odpovídá i jeho obsah, délka, profesionální orientace a pedagogické zajištění. O kvalitě studia svědčí mj. i to, že mezi finalisty soutěže Manažer roku 2005 se umístili 3 absolventi jejího MBA programu, což je relativně vysoký počet.

Za hlavní příčinu tohoto nesporného úspěchu školy lze považovat skutečnost, že studijní program vychází z mezinárodně uznávaných metodických doporučení European Foundation For Managament Studies (EFMD). V takto koncipovaném programu přednáší zkušení lektoři z  Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou tvoří PIBS velice těsnou personální unii. Jedná se o ty učitele, kteří jsou dlouhodobě spojeni s  podnikohospodářskou praxí, jsou aktivní v různých vládních a  podnikatelských výborech a působí jako konzultanti.

Škola akceptuje globalizační tendence spoluprací s  jinými institucemi např. s prestižní ESCPEAP v Berlíně, se kterou realizuje společný MBA program. Vedle českých učitelů zve na přednášky zahraniční lektory a vrcholové manažery z praxe, např. generální ředitele významných českých i mezinárodních podniků.

JAK TO VIDÍ

V čem vidí přednosti studia MBA na PIBS Ing. František Kulovaný, jr., MBA, jeden z výše zmiňovaných úspěšných absolventů, který získal titul Manažer strojírenského odvětví.

Za hlavní přínos studia MBA na PIBS považuji získání hlubších a  konkrétnějších znalostí o řízení společnosti jako celku. Vzhledem k mému zapojení do řízení strojírenského podniku jsem již za doby vysokoškolských studií cítil potřebu doplnit si a rozvinout znalosti praktického řízení podniku z pozice odborného ředitele a později i z pozice ředitele firmy. MBA studium přispělo i k mojí schopnosti identifikovat ty oblasti v organizaci, které zásadním způsobem ovlivňují výkonnost a které je potřeba vnímat v širších souvislostech, měnit, ovlivňovat a směrňovat. Velmi důležitá je i schopnost prosadit získané znalosti do praxe – což je ale spíše vrozená schopnost než získatelná vzděláním.

Významným a trvalým přínosem studia MBA je navázání úzkých kontaktů s kolegy–studenty z příbuzných či vzdálených oborů podnikání. A samozřejmě s profesory a lektory, kteří mnohdy prošli úspěšnou podnikatelskou praxí. Možnost sdílet znalosti těchto lidí nad konkrétními případovými studiemi a zejména položit základ neformální výměně zkušeností a případné budoucí spolupráci v praxi je neocenitelná. Považuji ji za klíčovou vzhledem k tomu, že dnes získané informace a  znalosti nejsou trvale platné. Jejich rozvoj, aktualizace a uplatnění v  praxi při pochopení všech souvislostí a světových trendů umožňuje dosahovat stále lepších výsledků v řízení firem.