Jak hodnotí nový vzdělávací program v rámci projektu OP VK s názvem "Vzděláváním k rozvoji mezinárodního obchodu" (reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0154) posluchači

05.01.2015
  1. Celý cyklus vzdělávání hodnotím jako velice zdařilou nadstavbu nad běžnými kurzy akreditovanými na VŠE Praha a v MBA programech PIBS.
  2. Byl jsem mile překvapen posunem z klasické formy vzdělávání na novou formu blízkou poskytování konzultačních služeb.
  3. Kurz byl veden způsobem umožňujícím rozvinutí vlastních iniciativ jednotlivých účastníků. Za pomoci školených tutorů a  dostatečného množství aktuálních a prakticky orientovaných studijních materiálů jsme měli možnost zpracovávat vlastní projekty a přímo je využívat pro potřeby své hospodářské praxe.
  4. Kladně hodnotím aktuálnost poskytovaných údajů v jednotlivých modulech, zejména na trzích EU a východní Evropy.
  5. Prostřednictvím řešení případových studií jsem měla možnost uskutečnit simulovaný výzkum trhu, zpracování strategického a taktického podnikatelského plánu a dokonce dovést studii do předpokládaného hospodářského výsledku. S takto profesionálním přístupem jsem se již dlouho nesetkala.
  6. V rámci kurzu jsme měli možnost navštívit mnoho online databází mezinárodních organizací (OSN, OECD, EU, Světová banka, MMF, mezinárodní obchodní komory a různé asociace ), vládních orgánů v cílových zemích (ministerstva, centrální banky a specializované vládní agentury) a  soukromých subjeků (firemní materiály, soukromé svazy, asociace, apod.). To můj dosavadní obzor nesmírně rozšířilo.
  7. E-learningová forma vzdělávání mi umožnila studovat podle vlastních časových dispozic a po individuální domluvě s lektory (včetně např. zahraničních cest, apod.).
  8. Veliký přínos kurzu vidím v jazykové oblasti, protože řada materiálů byla v originálním – anglickém – jazyce. Umožnilo mi to rozšířit si slovní zásobu a procvičit odbornou terminologii.

Výukový text byl v některých modulech velmi dlouhý a jeho uložení na  webovských stránkách způsobovalo jeho částečnou nepřehlednost. Místo uložení textu v původní podobě bych doporučoval využití více interaktivních nástrojů, například možnost strukturovaného přeskakování mezi kapitolami, přímého vyhledávání klíčových pojmů, apod.

Kde nás najdete